حامیان فدورا.

پروژه فدورا افتخار دارد که سازمان های زیر را به عنوان حامیان مالی در اختیار داشته باشد .... پروژه فدورا دارد افتخار دارد که داشته باشد سازمان های زیر را به عنوان حامیان مالی....
Red Hat, Inc.
Red Hat, Inc. هست اسپانسر خصوصی فدورا. ردهت فراهم میکند برای پروژه فدورا با یک طف گسترده ای از منابع , از جمله پشتیبانی تمام وقت کارکنان, زیر ساخت سخت افزار و پهنای باند, بودجه رویداد, و مشاوره حقوقی.

پروژه فدورا همچنین هست سپاسگذار از اسپاسنرهای فراهم کننده پشتیبانی:

Dell Inc.
Proio
ServerBeach
OSUOSL

ColocationAmerica
Dedicated Solutions
ibiblio
BODHost

host1plus
InterNetX
CDN77.com

علاقمند هستید برای حمایت مالی بعضی چیزها در فدورا؟

Contact admin@fedoraproject.org or stop by #fedora-admin on irc.libera.chat.